FAQ

Kim jesteśmy?

Fundacja Frank Bold jest częścią międzynarodowego zespołu prawników i ekspertów Frank Bold oraz polską organizacją pozarządowa z siedzibą w Krakowie. Tworzą ją polscy prawnicy działający w interesie publicznym, w szczególności na rzecz ochrony środowiska, powstrzymania zmian klimatu, przejrzystości życia publicznego oraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Fundacja została utworzona przez czeską organizację pozarządową Frank Bold Society w 2012 r., z którą cały czas współpracuje, będąc odrębną osobą prawną.

Głównym celem statutowym Fundacji jest ochrona przyrody, krajobrazu oraz środowiska naturalnego. Ponadto Fundacja wspiera, promuje i propaguje ochronę środowiska naturalnego, praw człowieka i konsumentów oraz podejmuje starania na rzecz społecznej kontroli nad instytucjami zaufania publicznego, propaguje i wspiera zasady społeczeństwa obywatelskiego oraz szerokie uczestnictwo społeczeństwa w postępowaniach dotyczących ochrony środowiska naturalnego, zabytków kultury, praw człowieka, jak i innych interesów publicznych.

Szczególnym obszarem zainteresowań Fundacji w obszarze związanym ze środowiskiem naturalnym jest transformacja energetyczna i wpływ na zmianę portfolio energetycznego Polski, przez odejście od paliw kopalnych na rzecz odnawialnych źródeł energii. Ponadto, znaczna część działań Fundacji koncentruje się wokół walki o poprawę jakości powietrza w Polsce. Z tymi głównymi obszarami tematycznymi związany jest wybór działań i strategia Fundacji.

Dlaczego Frank Bold?

Nasza nazwa wywodzi się o dwóch angielskich słów – frankness i boldness – charakteryzujących zasady  jakimi się kierujemy: bycie szczerym w swoich intencjach i śmiałym w działaniach.

Czy jesteśmy kancelarią prawną?

Nie, Fundacja Frank Bold nie jest kancelarią prawną, chociaż pracują w niej niemal wyłącznie prawnicy, w tym radcowie prawni i aplikanci. Jest organizacją pozarządową, zarejestrowaną od 2012 r. w Rejestrze Stowarzyszeń i działającą w formie fundacji.

Co robimy?

Realizując nasze cele statutowe związane z ochroną środowiska i wspieraniem udziału społeczeństwa w postępowaniach dotyczących tej ochrony bierzemy czynny udział w konsultacjach społecznych przeprowadzanych w ramach postępowań środowiskowych oraz występujemy w tych postępowaniach na prawach strony, korzystając z uprawnień organizacji społecznej i ekologicznej. Pozwala nam to przedstawiać argumenty w ramach toczących się postępowań i kontrolować – również poprzez wnoszenie środków odwoławczych i skarg do sądów administracyjnych – decyzje wydawane przez organy administracyjne. Dzięki współpracy z licznym gronem ekspertów, specjalizujących się m.in. w chemii, geologii, hydrologii i naukach biologicznych, jesteśmy w stanie weryfikować działania administracji nie tylko pod kątem prawnym, ale również w zakresie odpowiednich nauk ścisłych, których elementy są nieodzowną częścią każdego postępowania środowiskowego.

Prowadzimy stały monitoring postępowań środowiskowych i współpracujemy z przedstawicielami lokalnych społeczności, którzy informują nas o zagrożeniach i nieprawidłowościach. Nie angażujemy się w postępowania, kiedy nie mamy ku temu merytorycznych argumentów – zarówno prawnych jak i wynikających z opinii ekspertów – i gdy nie leży to w interesie środowiska naturalnego.

Dlaczego to robimy?

Środowisko i jego ochrona to jedne z najważniejszych zagadnień i wyzwań współczesnego świata, szczególnie na progu niezwykle groźnych dla przyrody i ludzkości zmian klimatu. Niestety, w przeciwieństwie do bogatych korporacji, środowisko nie ma możliwości do korzystania z usług prawników, którzy reprezentowaliby jego interesy. Trudności w tym zakresie, przede wszystkim związane z brakiem odpowiednich środków finansowych, mają również zagrożone społeczności lokalne. Lukę tę próbują wypełniać organizacje pozarządowe, takie jak Fundacja Frank Bold, które dysponują odpowiednim personelem i zapleczem eksperckim do tego by profesjonalnie i z pełnym zaangażowaniem brać czynny udział w skomplikowanych postępowaniach środowiskowych.

Dlaczego działamy w sprawach związanych z Elektrownią Turów i Kopalnią Węgla Brunatnego Turów?

Jednym z kluczowych postępowań, w których bierzemy udział są postępowania dotyczące Elektrowni Turów i Kopalni Węgla Brunatnego Turów. Energetyka węglowa jest głównym polskim źródłem gazów cieplarnianych, które przyczyniają się do zachodzących niebezpiecznych zmian klimatu o podłożu antropogenicznym. Jej dalszy rozwój jest jednocześnie sprzeczny z międzynarodowymi zobowiązaniami naszego kraju w obszarze emisji CO2 i nieracjonalny ekonomicznie. Wydobycie węgla brunatnego metodą odkrywkową jest przy tym szczególnie szkodliwe dla środowiska, nie tylko bowiem nieodwracalnie przekształca rzeźbę terenu dewastując niejednokrotnie całe osiedla ludzkie, faunę i florę, ale również wysoce negatywnie wpływa na stan wód. Prowadzi ponadto do zaniku wód podziemnych, co jest szczególnie dotkliwie odczuwalne przez okolicznych mieszkańców. Eksploatacja takiej kopalni wiąże się też z wysokim zanieczyszczeniem powietrza pyłami zawieszonymi będącymi głównym składnikiem smogu i negatywnie oddziaływującymi na zdrowie ludzi. Węgiel z KWB Turów jest m.in. spalany w   Elektrowni Turów, która poprzez emisje do powietrza i wód również w znacznej mierze przyczynia się do pogorszenia stanu środowiska naturalnego oraz negatywnie oddziałuje na zdrowie.

Obecnie toczy się postępowanie środowiskowe w celu przedłużenia obowiązywania dotychczasowej koncesji dla KWB Turów do 2044 roku oraz w celu dalszego poszerzenia odkrywki, co wiązałoby się dodatkowo z niszczeniem krajobrazu, zabytków i siedlisk przyrodniczych (co obniża różnorodność biologiczną), a także z wywłaszczeniami, które zmieniają, a nie rzadko rujnują, życia osób mieszkających na danym terenie od pokoleń. Ponadto toczy się postępowanie w celu umożliwienia funkcjonowania kolejnego już bloku węglowego Elektrowni Turów. Kontynuowanie i rozbudowywanie obu inwestycji doprowadzi do wzmożenia ww. opisanych negatywnych skutków. 

Przeciwdziałanie wszystkim tym zjawiskom jest bezpośrednio związane z celami statutowymi Fundacji, która została powołana do ochrony środowiska i klimatu, krajobrazu oraz praw osób zagrożonych przez działalność wielkiego biznesu.

Czy działamy także w sprawie innych elektrowni i kopalni?

Tak, prowadzimy działalność na terenie całej Polski i występujemy – w miarę swoich możliwości – w wielu postępowaniach środowiskowych zawsze, gdy środowisko jest zagrożone. Doradzamy też mieszkańcom i gminom, których bezpośrednio dotyczą szkodliwe inwestycje. Nie ograniczamy naszej działalności do sektora energetycznego i wydobywczego, działając tam, gdzie dobro środowiska tego wymaga. Angażujemy się w sprawy dot. zmian klimatu, zanieczyszczania wód, ziemi i powietrza, a także stajemy w obronie różnorodności biologicznej.

W czyim interesie działamy?

Reprezentujemy interesy środowiska naturalnego jako dobra wspólnego, a także ludzi zagrożonych przez jego dewastację. Wspieramy również samorządy i inne organizacje pozarządowe, nie reprezentujemy jednak interesów podmiotów gospodarczych, obcych rządów czy zagranicznych samorządów.

Kto nam płaci?

Swoje działania prowadzimy w oparciu o środki grantowe, przyznawane nam przez organizacje darczyńców, działających w celu ochrony środowiska i zwalczania zmian klimatu. Wspierają nas także inne polskie organizacje pozarządowe. Nie przyjmujemy środków od podmiotów prywatnych, szczególnie firm konkurencyjnych do danego inwestora, których wykorzystanie mogłoby być źródłem konfliktu interesów. W ramach prowadzonych spraw nie korzystamy również z funduszy publicznych, co pozwala nam być w pełni niezależnymi uczestnikami postępowań środowiskowych.

Czy ze swojej działalności osiągamy zysk?

Nie, wszystkie środki, które uzyskujemy w ramach grantów, w formie darowizn czy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w całości wykorzystujemy na realizację celów statutowych, przede wszystkim w obszarze ochrony środowiska.